แจ้งจับ “เอกราช ช่างเหลา” ปลอมเอกสาร ยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน

มอบทนายแจ้งจับ “เอกราช ช่างเหลา” หลักฐานชัดปลอมเอกสาร ยักยอกทรัพย์ ฟอกเงิน เรียกเงินคืนครูทั้งต้นและดอกเบี้ย

        

แหล่งข่าวแจ้งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เลขทะเบียนสหกรณ์ 37/10947 ได้มอบอำนาจให้ทนายความยื่นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่ได้กระทำการปลอมแปลงเอกสารใช้ยักยอกเงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสาขา ฟอร์จูน ทาวน์) ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เลขที่ 144-101918-9 และนำมาบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำรายงานกิจการอันเป็นเท็จ

เป็นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้รับความเสียหาย บัดนี้ ได้ปรากฏความชัดแล้วว่ามีบุคคลผู้ที่ร่วมกระทำการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปจากธนาคาร และ นำเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

แหล่างข่าวแจ้งอีกว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ให้ทนายความผู้รับมอบอำนาจ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานการประชุมคณะกรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 35/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 37/2562 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562

3.รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีใบแจ้งรายการบัญชีเงินฝากประจำ (Statement) กับสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคาร และเอกสารทางบัญชีของสหกรณ์ฯ มียอดเงินคงเหลือไม่ถูกต้องตรงกัน 4.สำเนาใบถอน (WTHDRAWAL) ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 144-101918-9 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และ สำเนาใบฝากเงิน (DEPOSIT) เลขที่ 344-2-17533-6 ชื่อบัญชี นายเอกราช ช่างเหลา

“ให้ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา กับ 1.นายเอกราช ช่างเหลา 2.นายนพรัตน์ สร้างนานอก 3.นายสมศักดิ์ โคตวงศ์ ในข้อหาร่วมกันปลอมเอกสาร ร่วมกันใช้เอกสารปลอม ร่วมกันยักยอกทรัพย์ ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือร่วมกันกระทำความผิดอื่นตามที่ได้ความจากการสอบสวน และขอให้เรียกเงินจำนวนดังกล่าวทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู”

เหตุเกิดที่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ และ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อันเป็นการกระทำความผิดอาญาเกี่ยวเนื่องกันหลายท้องที่

แสดงความคิดเห็น